بازگشت

اي خوبترين نگاه عرفان


ابر آمد و خنده هاي باران

بي زلف بنفشه و بهاران!؟تو دامن سبز خنده داري

اي چشم گهر فشان بارانافسرده دلي که بي غم توست

پژمرده، سري که جست سامانهم آينه دل بهاري

هم رونق فصل گرم تاباندلشوره مردگان بي غسل

آهنگ عزاي روز هجرانپيچيده به خود گليم غيبت

مزمل بخت جن و انسانبي فلسفه تو زندگي پوچ

اي خوبترين نگاه عرفانآهوي رميده سعادت

هرگز نشود چنين خرامانبي برگي من مبين که در باغ

بس شاخه زرد و خشک وبي جانهان! آتش غم فرو نشاندند

مردان عزاگرفته نان!موعود! بيا که وعده جاري است

مستور چرا؟ سوار ميداناي قصه شاد مثنويها

موعود زمان! مقام قرآنکوري نگاه ديو ملحه

بي پرده بخوان نواي يزدانشکري که شکايتش بيندود

اندوه دل است و شادي جانآن زخمه که تار جان نوازد

غيبتکده را کند چراغان،زخم غم آتشين هجر است

شمع رخ توست، شاه خوبان!اين جامه سيه هميشه ماند

تا روي تو از زمانه پنهاندر زلف تو آشيانه کرده است

آن موج گره گشاي ايماننوشنده جرعه خوار جامت

مانند ابد، بسي فراوانپايان تو، خفتن وجود است

آغاز تو را کجا و پايان