بازگشت

آهنگ عود


به شام فراقت، زوصلت سرودم

نبودي بر من، کنار تو بودمتو غايب زعاشق، کجايي که باشد

گواه حضورت، تمام وجودمبدون حضورت، نمازي نخواندم

فضا شد معطر، زعطر سجودمدلي را نديدم، زعشقت نلرزد

چو از تو نوشتم، چو از سرودمهميشه همه جا، همه روز و شبها

به بامت پريدم، به کويت غنودمنبودي ببيني؟ که پر بودم از تو

به گاه پريدن، به اوج صعودمهمه کهکشانها، به زير پرم بود

چوبال دلم را به عشقت گشودمتو احساس نابي، به شعر تر من

تو جاري عشقي، به تار و به پودمبه آهنگ چنگ دلم مي‌نوازي،

سرود غمت را به آواي رودمتو آن بي‌مثالي که مثلت نباشد

تو آن بي‌بديلي، ترا آزمودمتو درياي آبي منم قطره، هرگز

که بي تو ندارد بقايي، وجودمنمانده قرارم، زهرم فراقت

به تحرير چشمم، به آهنگ عودممحمد علي جعفريان (عاشق)