بازگشت

وقتي بيايي نسل توفان در رکابت


وقتي بيايي، نسل توفان در رکابت

جنگل به جنگل، اين سواران در رکابتاي فرصت فرداي توفان مقابل

توسن‌ترين آتش رکابان در رکابتوقتي بيايي روي بال اسب خورشيد

مردان تندر، يکه تازان در رکابتاي ابتداي هر چه طغيان، چشمه‌ها هم

با جوشش صد رود طغيان، در رکابتوقتي بيايي، آسمان نوشان خاکي

آتش نفس، بي‌مرگ مردان در رکابتما قامت سبز تو را از دور ديديم

و هر چه موج و هر چه توفان در رکابت