بازگشت

نور ماه


ما بام بر مي‌روي خوش ما، نام خوش يوسف اي

ما دام بردريده اي ما، جام شکسته در ايما منصور دولت اي ما، سور اي ما، نور اي

ما انگور شود مي تا ما شور در بنه جوشيما معبود و قبله اي ما، مقصود و دلبر اي

ما دود در کن نظاره ما، عود در زدي آتشما خمار دل دام ما، عيار ما يار اي

ما دستار گرو بستان ما، کار از پاوامکش!دل جاي چه مي‌دهم جان دل‌، پاي بمانده گل در

!ما واي اي دل واي اي دل‌،سوداي آتش وز

مولانا