بازگشت

نوح زمانه


دعا کنيد رسد آن زمان که يار بيايد

خزان باغ جهان را زنو، بهار بيايددعا کنيد، دعايي که آفتاب درخشان

به سرپرستي گلهاي روزگار بيايدزند به گرده شب زخم، گام توسن عزمش

چو از فراز زمان، مهر شب شکار بيايدهزار اختر تابنده در سپهر دو دستش

هزار مهر منيرش به کوله‌بار، بيايدقيامتي کند از قامتش، بيا که تو گويي

معاد رويش انسان درين ديار بيايددمد به گلشن گيتي، بلوغ صبح رهايي

بهار خنده زند، گل به شاخسار بيايداگر زموج پرآشوب عشق، نوح زمانه

به ساحلي که مرا باشد، انتظار، بيايدهزار اختر نور از فلک زشوق و زشادي

برا ديدن آن يار گلعزار بيايدجمال را بنمايد اگر زپرده غيبت

قرار بر دل ياران بيقرار بيايدکتاب عشق گشاييد و «ان يکاد» بخوانيد

دعا کنيد که آن يار غمگسار بيايدسيمين دخت وحيدي