بازگشت

مژده وصل


از سر خواجگي کون و مکان برخيزم

يارب از ابر هدايت برسان بارانيپيشتر زانکه چو گردي زميان برخيزم

بر سر تربت من با مي و مطرب بنشينتا به بويت ز لحد رقص کنان برخيزم

خيز و بالا بنما اي بت شيرين حرکاتکز سر جان و جهان دست فشان برخيزم

روز مرگم نفسي مهلت ديدار بدهتا چو حافظ ز سر جان و جهان برخيزم

هر سر موي مرا با تو هزاران کار استاي نسيم سحر! آرامگه يار کجاست

منزل آن مه عاشق کش عيار کجاستشب تار است و ره وادي ايمن در پيش

آتش طور کجا موعد ديدار کجاستهر که آمد به جهان نقش خرابي دارد

در خرابات بگوييد که هشيار کجاستآنکست اهل بشارت که اشارت داند

نکته ها هست بسي محرم اسرار کجاستهر سوي موي مرا با تو هزاران کار است

ما کجاييم و ملامتگر بيکار کجاستباز پرسيد زگيسوي شکن در شکنش

کاين دل غمزده سرگشته گرفتار کجاستعقل ديوانه شد آن سلسله مشکين کو

دل زماگوشه گرفت ابروي دلدار کجاستساقي و مطرب و مي جمله مهياست ولي

عيش بي يار مهيا نشود يار کجاستحافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج

فکر معقول بفرما گل بي خار کجاست