بازگشت

قصيده بهاريه انتظار


آمد بهار و بوستان شد رشک فردوس برين

گلها شکفته در چمن چون روي يار نازنينگسترده باد جان‌فزا،‌فرش زمرد بي‌شمر

افشانده ابر پر عطا بيرون ز حد، در ثميناز ارغوان و ياسمين طرف چمن شد پرنيان

وز اقحوان و نسترن سطح دمن ديباي چيناز لادن و ميمون رسد هر لحظه بوي جان‌فزا

و زسوسن و نسرين زمين، چون روضه خلد بريناز فرط لاله بوستان گشته به از باغ ارم

و ز فيض ژاله گلستان، رشک نگارستان چين...شد موسم عيش و طرب، بگذشت هنگام کرب

جام مي گلگون طلب، از گلعذاري مه جبينقدش چو سر و بوستان خدش به رنگ ارغوان

بويش چو بوي ضميران جسمش چو برگ ياسمينچشمش چو چشم آهوان، ابروش مانند کمان

آب بقايش در دهان مهرش هويدا از جبينرويش چو روز وصل او، گيتي فروز و دلگشا

مويش چو شام هجر من آشفته و پرتاب و چينبا اينچنين زيبا صنم، بايد به بستان زد قدم

جان، فارغ از هر رنج و غم دل خالي از هر مهر و کين...مهدي امام منتظر، نوباوه خيرالبشر

خلق دو عالم سر به سر بر خوان احسانش نگين...