بازگشت

نام تو و دل ما مولا


زمين تنهادرسايه وجودتو آفتابي خواهد شد! خورشيد تنهابانگاه به سيماي نوراني تو پرتوافشان مي شود

ستاره ها تنهابه خاطرحضورتو صفحه آسمان رامي آرايند عشق حرف اول نام توست

ايمان گوياازبرکت ميلادتو پديدارشده است

جاودانگي ديدگان تو جهان رابيناکرده وابروان کماني تو آهوان دشت غزل رابه پوييدن سرچشمه هاي نوروشورو حضورواداشته است

هردلي که نام مقدس توبرآن حک نباشد ازتپش افتاده است

هرسينه اي که داغ محبت تودرآن ديده نشود مسلول است وهرچشمي که تاب ديدن روي تورانياورد نابيناو معيوب اي رازماندگاري دنيا!اي اميددل هاوجان ها!اي صبح صادق سيادت وسادگي!اي دلداده همه جويندگان

معاني!اي ناب ترين نماي نوازش وآيش!اگرتودرزمان جاري نبودي اگر نگاه سيالت سايه هاوسياهي

هارابازنمي شست اگرزمين سخني ازتونمي گفت اگرزمان دل به راه تونمي سفت هيچ فروغي

قادرنبودکه جهان راروشن کندوبشرراازمهجوريت و هجران رهايي بخشد

تو درشت ترين ثمره معنا بردرخت آفرينشي ماراگوهر باران نسيم نگاه وشبنم مهروباران صفاي خويش کن!

به اميدآن روززيباکه زمين وزمان ازعطرظهورمولاي مان خوشبووگل باران شود