بازگشت

شيخ عطار نيشابوري


صد هزاران اوليا، روي زمين

از خدا خواهند مهدي را يقينيا الهي، مهديم، از غيب، آر

تا جهان عدل گردد آشکاراي تو ختم اولياي اين زمان

وز همه معني نهاني، جانِ جاناي تو هم پيدا و پنهان آمده

بنده «عطار»ت ثنا خوان آمده [1] .
پاورقي

[1] خورشيد مغرب/ 163.