بازگشت

دولت بيدار بيا


بيا بار دگر خواجه بيا خواجه بيا، خواجه

بيا عيار مه اي مده‌، دفع مده‌، دفعنگر پرشور عالم نگر، مهجور عاشق

بيا خمار شه اي نگر، مخمور تشنهتويي هست هر هستي تويي‌، دست تويي‌، پاي

بيا گلزار جانب تويي‌، سرمست بلبلتويي بگزيده همه ز و تويي ديده تويي‌، گوش

بيا بازار سر بر تويي‌، دزديده يوسفجهان و جان را همه اي نهان‌، گشته نظر ز اي

بيا دستار و بي‌دل رقص‌کنان دگر بارتويي سوز غم شادي تويي‌، روز روشني

بيا بار شکر ابر تويي‌، افروز شب ماهگرو عقل هر تو پيش نو، عالم علم اي

بيا يکبار به خيز مرو، گاه ميا گاهجنون و شور بود چند بخون‌، آغشته دل اي

بيا ميفشار غوره کنون‌، انگور شد پختهبرو ناگفته غم وي برو، آشفته شب اي

بيا بيدار دولت برو، خفته خرد ايبيا پاره جگر وي بيا، آواره دل اي

بيا ديوار ره از ، بود بسته در ره وربيا روح هوس وي بيا، نوح نفس اي

بيا بيمار صحت بيا، مجروح مرهمجو دل در روان آب رو، افروخته مه اي

بيا اغيار کوري بجو، عشاق شاديمولوي