بازگشت

از نيام غيبتت بيرون درآ


اي به دستت تيغ تيز ذوالفقار

سبز پوش سرزمين انتظاروارث محراب و خون صبحگاه

انعکاس ناله هاي قعر چاهوارث دروازه هاي نيم سوز

گريه هاي صبح و شام و نيم روزوارث خون دل و تابوت و تير

کيسه هاي نان و رطب را باز گيرزخم دار نيم روز کزبلا

نوحه خوان غربت خون خداوارث مشک و فرات و دستها

ره گشاي راه در بن بستهاوارث تشت طلا و چوب و لب

صوت قرآن و تنور و نيمه شببا غل و زنجير و زندان آشنا

هم قفس در بند با موسي الرضا (ع)آشناي قبرهاي بي نشان

هم نوا با گريه هاي مادرانکي ز ماذن مي رسد فرياد تو

واي بر ما گر نباشد ياد توواي بر ما خستگان بي شکيب

گر ني جوشيم با «امن يجيب »واي بر ما رهروان نيمه راه

گر نمي آيد ز سينه سوز و آهباقي حق در زمين و آسمان

آيه هاي لن تراني را مخوانبي لهيب سينه هامان طور نيست

شاممان را تا طلوعت نور نيستبي فروغت روزهامان تيره ماند

چشمها بر آستانت خيره ماندزخمهاي شيعيان سر باز کرد

غربتي ديرينه را آغاز کردعشق را آغاز و انجامي نماند

از مسلماني بجز نامي نمانددر غروب روشناييها مانده ايم

از رواق سامرا جا مانده ايمقلب ما در سينه پرپر مي زند

نيمه شبها حلقه بر در مي زندما و دستي کوته و دامان تو

جان بکف آماده فرمان توبا حسين از کربلا آغاز کن

عقده هاي شيعيان را باز کنچشمها را رخصت پرواز ده

بار ديگر عشق را آواز دهتيغ قهر و انتقام کبريا

از نيام غيبتت بيرون درآبعد عمري انتظار و انتظار

در بقيع سينه هامان پا گذار