بازگشت

در جستجوي جاويد


کبوتر خيالم پر مي‌زند دوباره

سر مي‌کشد به هر جا با قلب پر ستارهپرواز با صفايش هر سو و هر کرانه

در جستجوي عشقي جاويد و بي‌کرانهگاهي در اوج آسمان، گاهي فراز لانه

گاهي بروي دشتها، سر مي‌دهد ترانهدر چشم نافذ او مي‌خوانم اين کنايه

دنيا چقدر کوچک، اما پر از گلايهسنگ صبور من کو؟ دلتنگم از زمانه

پيک نجات من کو؟ قلبم پر از بهانهدر اشتياق رويش در هر دعاي ندبه

مي‌خواند او را دلم، هر صبح روز جمعه