بازگشت

خواجه حافظ شيرازي


ز قاطعان طريق اين زمان شوندايمن

قوافل دل و دانش که مرد راه رسيدعزيز مصر به رغم برادران غيور

ز قعر چاه برآمد به اوج ماه رسيدکجاست صوفي دجال فعل ملحد شکل

بگو بسوز که مهدي دين پناه رسيد [1] .
پاورقي

[1] ديوان حافظ از نسخه محمد قزويني و دکتر قاسم غني، انجمن خوشنوسيان ايران، پائيز 1363، ص 187.