بازگشت

استاد مشفق کاشاني


بازآ که دل هنوز به ياد تو دلبر است

جان از دريچه نظرم، چشم بر در استبازآ دگر که سايه ديوار انتظار

سوزنده‌تر ز تابش خورشيد محشر استبازآ، که باز مردم چشمم ز درد هجر

در موج خيز اشک چو کشتي، شناور استبازآ که از فراق تو اي غايب از نظر

دامن ز خون ديده چو درياي گوهر استاي صبح مهر بخش دل، از مشرق اميد

بنماي رخ که طالعم از شب، سيه‌تر استزد نقش مهر روي تو بر دل چنان که اشک

آيينه‌دار چهره‌ات اي ماه منظر استاي رفته از برابر ياران «مشفقت»

رويت به هر چه مي‌نگرم در برابر است