بازگشت

ناچيز


مفتون تو را به اين و آن ميلي نيست

مجنون تو را صحبتي از ليلي نيستدر پاي وصال تو اگر سر برود

ناچيز بود در بر تو، خيلي نيستمحمد سعيد عطارنژاد