بازگشت

تبسم توحيد


در تنگناي حوصله آتش گرفته ام

چندي است بوي زخم سياوش گرفته امبي تو مجال سرعت پرواز من نبود

پايان عشق نقطه آغاز من نبودچندي است از هواي سرودن بريده ام

از اين تب هميشه بودن بريده امچون شمع ذره ذره به پايان رسيده ام

از خويش تا جنون بيابان رسيده امهر شب به ناله هاي خودم مي رسم چو شمع

دارم به انتهاي خودم مي رسم چو شمعانگار رنگ عاطفه در باد مرده است

با من شکوه تيشه فرهاد مرده استدر تنگناي حوصله آتش گرفته ام

چندي است بوي زخم سياوش گرفته امشب گريه هاي احمد مختار در من است

تخصيص زخم حيدر کرار در من استآواز لحظه هاست فراسوي راه من

پژواک سايه هاست شکست نگاه منترسي نشسته بر دلم از صورت ز حنجره

مثل عبور يک شبح از پشت پنجرهاي بغض سرخ فاطمه! با من سخن بگو

در اين غرور همهمه با من سخن بگومن با هواي سرد خيابان غريبه ام

با لحظه هاي بي سر و سامان غريبه امبي تو به ياد ساقه مريم دلم خوش است

در انتظار خنده شبنم دلم خوش استاين لحظه هاي فاصله از ما بريده باد

اين تنگناي حوصله از ما بريده باداز زمهرير حادثه سرد است زخم من

آري شکاف خنده درد است زخم منچندي است در فراق تو تنها نشسته ام

شمشير را به گرده مهتاب بسته امدر انتظار دست تو آتش گرفته ام

چندي است بوي زخم سياوش گرفته اماين زخمها مقدمه گام سبز توست

سوز جگر تبسمي از نام سبز توستزخمي است باز سينه آتش ضمير من

اين تا هميشه سرخ جراحت پذير مناي صاحب زمين و زمان، منتظر بيا

اي جمعه خيز آينه ها در نظر بيااي لحظه هاي غربت دلها کبود تو

اي زخمي نگاه زمين در نبود تودر خشکسال گرم عطش بغض رود باش

اي خنده هاي صاعقه در چشم، زود باشبي تو شکسته ساحت لا تقنطوي دل

خون است از فراق رخت در سبوي دلبي تو لبي به سوي تبسم گشاده نيست

چشمان خيس و خسته مردم گشاده نيستبي تو بهار بوي طراوت نمي دهد

خود را به باغ خاطره عادت نمي دهدآتش کشيد روح عطش در گلوي دل

پر شد ز بده هاي تعلق سبوي دلهر جلگه اي به مرز خيابان رسيده است

انگار عمر عشق به پايان رسيده استاي کاش از نگاه تو بيرون نبود دل

در حسرت حضور تو دلخون نبود دلاي انعکاس آينه ها در صداي تو

نور نگاه خسته دلان خاک پاي تواي انحناي خنجرت آبروي آفتاب

خنديدنت هميشه فراسوي آفتابما عشق را به عشق علي برگزيده ايم

درد تو را به قيمت ايمان خريده ايماي چشم تو شبيه دو ابروي احمدي

اي آخرين تبسم آل محمديالياس بوي بارش ابر تو بود و بس

ايوب هم خلاصه صبر تو بود و بسموسي به ياد نام تو زد در شکاف نيل

معني گرفت از تو پر و بال جبرئيلتاب تو را نداشت به عشقت تب زمان

ذوق سماع حضرت عيسي است آسماناي يکه تاز عرصه طاها، شروع کن

از مشرق تجلي ايمان طلوع کناز خون لاله شام عطش صبح عيد شد

چشمان عاشقان به حضورت سفيد شدخوب است در حريم تو ظهر نماز عشق

گرم حضور حضرت چشمت نياز عشقخوب است در رکاب تو زخم غرور ما

عشق است در حريم تو بي سر حضور ماطاووس ناز آل علي در چمن، بيا

آيينه پر شد از تب يابن الحسن بيادر ما پر است ذوق عطش در ميان خون

شوق به سجده رفتن بي سر ميان خوناي دادخواه خسته دلان، داد ما برس

بي تو شکسته ايم، به فرياد ما برس