بازگشت

برو بباغ و به گل ها سلام ما برسان


برو بباغ و به گل‌ها سلام ما برسان

به نسترن! به شقايق پيام ما برسانبه سروها، به سمن‌ها، به ياس‌هاي سپيد

درود و تهنيت و احترام ما برسانبه ضيمران که زندچنگ در سلاسل بيد

اطاعت و ادب و التزام ما برسانبه هرکجا شنوا گوش التفاتي بود

به وجه خير و سلامت کلام ما برسانبه خوشه‌هاي اقاقي، به شاخه‌هاي تمشک

به اعتبار سخن،‌اهتمام ما برسانبگو به دختر باران برقص بر در و دشت

نمي به کام «بهار صيام» ما برسانبگو به ابر محبت، طراوش شعفي

از آن سحاب مودت به کام ما برسانببار بر سر باغ و گشاي «ستر ربيع»

به حد لذت درکش مقام ما برسانزلال آب روان را بچشمه سار بگو

نمي ز کوثر عرفان به جام ما برسانبخوان بگوش جلودار تا رود به وفاق

به سالک سفر «دل» زمام ما برساناسير سلطه خاريم و شب، خداي طرب

به صبح سلطنت «گل» دوام ما برسانبيا و تشنگي ما «خمار مردم» را!

به گوش «ساقي غايب» امام ما برسانببين که «خون شقايق» گرفته دامن دشت

به «نور ديده نرگس» سلام ما برسان