بازگشت

اي شاهد شيرين بيان


چشم بدت دور اي پري، کز همگنان والاستي

در مکتب افسونگري، بر دلبران استاستينازم تو را اي نازنين، فخر زمان، مهر زمين

شرمنده ماهت از جبين، در عالم بالاستياي شاهد شيرين بيان، آهوروش، نازک بيان

در بين حوري منظران، بي تالي و همتاستيمويت سمن، رويت چمن، خلقت نکو، خلقت حسن

مست از نگاهت مرد و زن، هر دل تو را جوياستي...ز آن عارض گلگون تو، ز آن قامت موزون تو

ليلي و شا، مجنون تو، هر بخرد داناستيبايد چو باشي در امان، از چشم زخم دشمنان

بر مجمر رويت عيان، خالي سپند آساستي... به به از اين رخسار تو، وزلعل شکر بار تو

گفتار تو، اطوار تو، جان بخش و روح افزاستيهر چند من نالايقم، لکن به وصلت شايقم

گر عاشقم، ور وامقم، تنها توام عذراستيليلي تويي، مجنون منم، فتان تويي، مفتون منم

اخگر تويي، کانون منم، قلبم تو را ماواستيدر هجر رويت اين منم، کافسرده شد از غم تنم

آري فراقت اي صنم، بسيار جان فرساستيمنظم کازروني