بازگشت

اصالت مهدويت از جهت ابتناء بر احاديث معتبر و متواتر


اصالت مهدويت از جهت ابتناء آن بر احاديث معتبر و متواتر در نهايت وضوح است زيرا کتابهاي حديث و صحاح و جوامع و سنن و مسانيد و اصول شيعه و اهل سنت که در آنها احاديث مربوط به اين موضوع ضبط و روايت شده است از حد احصا خارج است و هم چنين در کتابهاي ديگر که در ساير رشته هاي علوم اسلامي تاليف شده مثل تاريخ و لغت و غريب الحديث و رجال و تراجم و عقايد و کلام و حتي شعر و ادب و شرح قصايد و اشعار معروف علماء فنون مختلف به اين احاديث استناد کرده، و پيرامون شرح و مضامين آنها اظهار نظر نموده اند.

از عصر رسالت تا زمان ما صحابه حضرت رسول اعظم صلي الله عليه و آله و سپس تابعين و تابعين تابعين و ساير طبقات روات اين احاديث را روايت نموده اند. اين احاديث بسياري بالخصوص و بالانفراد بواسطه ي شواهد و مويداتي که حديث شناسان ماهر به آن اعتماد دارند در نهايت صحت و اعتبار مي باشند و به مضمون آنها يقين[ صفحه 58]حاصل مي شود و علاوه بر اين در مسائل مهم مربوط به مهدويت مثل معرفي شخص مهدي عليه السلام و برنامه هاي مهم انقلابي و اسلامي ايشان اين احاديث در حد تواتر و بالاتر مي باشند يعني در هر يک از اوصاف معروف و مشهور حضرت مهدي (ع) حديث از پيغمبر صلي الله عليه و آله و ائمه معصومين عليهم السلام آن قدر زياد است که قطع نظر از مقام وثاقت و صداقت و امانت روايت کنندگان احتمال تباني آنها بر دروغ و جعل اين احاديث عقلائي نيست.

موضوع مهدويت خود يک موضوعي است که علماء و محدثين بزرگ پيرامون آن و جمع احاديث آن بالخصوص صدها کتاب نوشته اند که خواننده عزيز مي تواند براي اينکه تا حدودي از نام کتابهاي اهل سنت و مولفان آنها که احاديث مهدي را روايت کرده اند و کتابهائي که در اين موضوع به طور مستقل تاليف نموده اند واسامي اصحاب پيغمبر صلي الله عليه و آله که از آن حضرت بشارات مهدي را روايت کرده اند آگاه شود. به اين مقدمه کتاب نجم الثاقب مرحوم محدث نوري و کتاب نويد امن و امان و منتخب الاثر تاليف نگارنده رجوع فرمايد.[ صفحه 61]