بازگشت

اصالت مهدويت از جهت نقش آن در عمل و برقراري عدالت و به ثمر ر


در اينکه صدها ميليون مسلمان که در جهان زندگي مي کنند تحت تاثير اسلام و نفوذ معنوي آن قرار دارند و اسلام بخشهاي مهمي از زندگي آنها را فرا گرفته است شکي نيست.

مسلمانان ايران و افغانستان و پاکستان و بنگلادش و اندونزي و هند و چين و تايلند و فيليپين و مالزي و ترکيه و يوگسلاوي و قبرس و عراق و کويت و بحرين و عربستان و حضرموت و عمان و اردن و سوريا و لبنان و مصر و الجزاير و مراکش و يمن و تونس و تانزانيکا و ساحل عاج و اتيوپي و اريتره و سودان و ليبي و استراليا و آلباني و کشورهاي مسلمان نشين تحت سلطه شوروي و ديگر کشورهائي که مسلمانان در آنها اکثريت دارند يا در اقليت مي باشند همه تحت نفوذ تعاليم اسلام قرار دارند و اگر چه جوامع آنها اسلامي خالص نيست و جاهليت در آنها ريشه کن نشده است اما عقيده به اسلام در آنها اثر گذارده و بسياري از آثار جاهليت و عادات و رسوم غير اسلامي آنها را از ميان برده است.[ صفحه 94]اسلام در معاملاتشان در معاشراتشان در عباداتشان در ازدواجشان در همسرداري و فرزند داري در فرهنگشان و اخلاقشان و از تولد تا مرگ و دفن اموات اثر گذارده و نقش عملي اسلام در آنها ديده مي شود هر چند اسلام عامل و محرک و برانگيزنده منحصر بفرد آنها نيست و در وجود آنها و جامعه آنها به مقاصدش نرسيده و آنها را با خود و خود را با آنها متحد نساخته باشد اما اين مقدار هم قابل انکار نيست که اسلام در وجود آنها و در رفتار و اعمالشان نقش دارد، و چنانکه برخي تبليغ مي کنند که اسلام از اثر افتاده و نقشي ندارد يا نمي تواند نقشي در عمل و سازندگي فرد و جامعه داشته باشد نيست هنوز هم نفوذ اسلام در پيروانش فوق العاده است و مايه ي گسترش و فراگير شدن نفوذش در آن برجا است و از آن چيزي کاسته نشده است و آنچه پشت استعمار را مي لرزاند و از آن نگران است همين نفوذ اسلام است اگر ديده مي شود که تاثير اسلام در عمل افراد و جامعه ها متفاوت است و شدت و ضعف دارد بايد توجه داشت که اين تفاوتها کم و بيش هست و علل و عواملي در آن مداخله دارد و درجات عقيده ها و حالات معتقدان نيز موثر است بايد براي اينکه قلمرو نفوذ اسلام بيشتر شود اين علل و عوامل را از ميان برد نه اينکه گمان کنيم زمان اينکه اسلام نقش عملي داشته باشد گذشته است يا نقش سازنده اسلام را با همه موانع ودرگيريها در اين عصر و در چهارده[ صفحه 95]قرن گذشته کم و ناچيز بگيريم اسلام هميشه موثر بوده و در زندگي تمام مسلمانان و بلکه بيگانگان نقش داشته است و اگر نقش نداشت از بين رفته بود. بنابراين سخني که وابستگان و مزدوران شرق ياغرب مي زنند و سازندگي اسلام و نقش عملي آن را خصوص در رهبري جنبش ها و حرکات آزادي بخش انکار مي کنند يک ياوه سرائي بيش نيست و انقلاب اسلامي ايران عليه استعمار آمريکا و مقاومت دليرانه مسلمانان افغانستان در برابر تجاوز وحشيانه شوروي نشان داد که اسلام تا چه حد در بين پيروانش از نفوذ معنوي برخوردار است و نيروي بسيج کننده رهائي بخش آن چگونه مي تواند عليه مستکبران انقلاب کند فقط به نيروي ايمان و رهنمودهاي اسلام حکومت ستمگري که خود را وارث دو هزار و پانصد سال استکبار و استبعاد مي شمرد و بر قدرت نظامي ابرقدرتهاي جهان تکيه داشت و خود به پيشرفته ترين و مدرن ترين سلاحهاي جنگي مجهز بود ساقط گرديد.

آري اسلام دين عمل است و در متجاوز از سيصد و بيست مورد در قرآن مجيد واژه ي عمل و مشتقات آن آورده شده است.

فقه وسيع اسلام و کتابهاي بزرگ که فقهاء عاليقدر ما نوشته اند مثل جواهر که اخيرا در چهل جلد تجديد طبع شده حکم عمل و ارشادات و تعاليم عملي است.[ صفحه 96]در عصر رسول خدا صلي الله عليه و آله هم اسلام در عمل همه و هر فرد نقش مطلق و مساوي نداشت فردي مانند علي عليه السلام ابرمرد اسلام و افرادي مانند شهداء بدر و احد و حمزه و جعفر و زيد بن حارثه و سلمان و ابوذر و مقداد و عمار بودند که نقش اسلام در عملشان ظاهر بود افرادي هم مانند منافقين بودند يا از اشخاصي بودند که درجه ايمان مثل سلمان و ابوذر و مقداد را نداشتند.

معذلک نقش رهبري و حرکت و کنترل کننده اسلام هميشه ادامه داشته و اکنون هم در پيروان اديان و مکتبها نقش اسلام از سايرين بيشتر است.

اين نفوذ معنوي اسلام و نقش سازنده و کنترل کننده ي نيرومندي که دارد اين نويد را مي دهد که اسلام روزي دين جهان شود که اکنون در اين موضوع نمي خواهيم سخن را طولاني سازيم فقط مي خواهيم به اين تهمت که برخي مي گويند اسلام و عقيده به مهدويت در عصر حاضر يا از مدتها قبل در عمل مسلمانان نقشي ندارد پاسخ بگوئيم.

بديهي است اين موضوع را که نقش اسلام بايد کاملتر و کاملتر شود تا فراگير همه جهات و همه افراد گردد نيز تاييد مي کنيم و آن را رسالتي مي دانيم که بر عهده فرد فرد مسلمانان خصوص علماء و نويسندگان و گويندگان و روشنفکران است.

اسلام هنوز و هميشه بايد نقش جهاني خود را ايفا[ صفحه 97]نمايد تا به اهداف خود برسد و ما همه در انتظار عملکرد اسلام و آن روزي هستيم که اسلام به تمام هدفهايش برسد و بخشهاي مهمي از دستورات و برنامه هاي آن خصوص در رشته نظام و سياست و حکومت که متروک و از محدوده عمل خارج شده عملي شود.