بازگشت

معجزات حضرت صاحب الامر


پيرامون معجزات حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالي فرجه بايد دانست که وجود ايشان و خصايص و خصوصياتي که از ايشان ظاهر شده و ظاهر خواهد شد يکي از نمونه هاي بي نظير قدرت و توانائي خداوند متعال است قدرت خداوند در طي دوره هاي مختلف حيات ايشان همواره در تجلي بوده و هست و ثابت مي کند که فقط نبايد به معيارهاي مادي تکيه کرد که بيشتر چون پديده ها را با آن مي سنجند و مسببات و معلولات را پس از اسباب و علل مادي مي بينند از خالق اسباب و جاعل علل غافل مي شوند و شناختشان محدود مي گردد اين اظهار قدرتها که وجود نبي و ولي مظهر آن مي شود و حساب هاي مادي را باطل مي سازد خدا را بدون اين پرده هاي علل مادي به ما نشان مي دهد، و به عالم غيب مومن مي سازد بديهي است مقصود اين نيست که فقط خدا با اين پديده ها شناخته مي شوند زيرا همان پديده هائي که علل مادي دارند نيز دلائل قدرت خدا و علم و حکمت خدا مي باشند و همه آيات حق و کلمات حقند اما هر کدام از پديده ها به گونه اي معرفت ما را کامل مي نمايند که در اين نوشته مجال شرح اين مسائل که با الهيات ارتباط دارد نيست و حاصل اين است که وجود امام[ صفحه 68]زمان ارواحنا فداه آيت عظماي و کلمه کبراي الهي است و چنانکه مجموع عالم بدون اينکه نظيري داشته باشد يا بشر سابقه اي و انسي به غير آن داشته باشد آيت و نشانه منحصر بفرد خدا است که در آن ميلياردها و ميلياردها و صدهزاران ميلياردها و هرچه رقم و عدد و مافوق آن است آيات خدا است وجود امام زمان عليه السلام نيز آيه و کلمه خدا است که اگرچه از بعض جهات و نواحي منحصر بفرد مي باشند جاي تعجب و استبعاد نيست. اين قدرت خدا است که ما را به تهليل و تکبير و تسبيح و تنزيه او وامي دارد فسبحان الذي جعل اوليائه الادلة الباهرة علي وجوده و مظهرين لامره و نهيه و علمه و حکمته و اصطفاهم لغيبه و ارتضاهم لسره و جعلهم خلفائه في خلقه.