بازگشت

اشعار آية الله حکيم بارع کمپاني


همره باد صبا نافه ي مشک ختن است

يا نسيم چمن و بوي گل و ياسمن است

[ صفحه 593]

ديده ي دل شده روشن مگر اي باد صبا

همرهت پيرهن يوسف گل پيرهن استشد مشام دل افسرده غمگين خوشبوي

مگر از طرف يمن بوي اويس قرن استيا مسيحا نفسي مي رسد از عالم غيب

که دل مرده دلان تازه تر از نسترن استاي نسيم سحري اين شب روشن چه شبي است

مگر امشب مه من شمع دل انجمن استيوسف مصر حقيقت که دو صد يوسف حسن

نتوان گفت که آن در ثمين را ثمن استمنشي دفتر انشاء قلم صنع خدا

ناظم عالم امکان به نظام حسن استآنکه در کشور ابداع مليک است و مطاع

و اندر اقليم بقاء مقتدر و مؤتمن استدل والا گهرش مخزن اسرار اله

ديده ي حق نگرش ناظر سر و علن استاي سليمان زمان پادشه عرش مکان

خاتم ملک تو تاکي به کف اهرمن استاي هماي ملا قدس و حمام جبروت

تا بکي روضه دين مسکن زاغ و زغن استاي رخت قبله توحيد و درت کوي اميد

تا بکي کعبه دلها همه بيت الوثن استدل بدريا زده از شوق جمالت الياس

خضر از عشق تو سرگشته ي ربع و دمن استاي زروي تو عيان جنت ارباب جنان

بي تو فردوس برين بر همه بيت الحزن است

[ صفحه 594]

اي که در ظل تو کند گردون جاي

نوبت رايت اسلام برافراشتن استاي ز شمشير تو از بيم دل دهر دو نيم

گاه خونخواهي شاهنشه خونين کفن استاي ولي خداي عزوجل

بي مثل را جلالت تو مثلسرو بستان حيدر صفدر

نور چشمان احمد مرسلچون خدايت کسي نجسته نظير

چون رسولش کسي نديده بدلحرف تو رشک لؤلؤ منظوم

نطق تو متن ايت منزلراز هر کس به پيش علم تو فاش

مشکل هر کسي به پيش تو حلبانوال تو خلد يک ارزن

با جلال تو چرخ يک خردلاتقيا، را توئي به علم اعلم

اصفياء را توئي رفضل افضلچهره بگشا زپرده ي غيبت

باشد احکام تا به کي مختلمن شنيدم ز اوستا دانم

حرف خيرالکلام قل و دلشاهد گفته ام ز گفته ي حق

زهق الباطل است و جاء الحق