بازگشت

اشعار فؤاد کرماني


دوش مسيحا دمي به نغمه داود

دردم ناقوس ميزدي به کليساکاين همه آواز يار پرده نشين است

ورنه نخيزد ز پرده اين همه آواکيست ولي خدا مسمي محمد (ص)

مخفي و نورش برون ز پرده ي خفاجلوه او برتر از غياب و حضور است

نور خدا هر کجا بود توئي آنجايار در آغوش خلق و خلق چون مجنون

در پي ليلا هميشه باديه پيمااز مژه نزديکتر بچشم تو دلدار

وز دل و دلدار هر دو چشم تو اعميشرح دل ما حديث ماهي و آبست

کو همه در اب و آبرا شده جوياماه جمالي که مشرقش زح احمد (ص)

زهره حسيني که مطلعش دل زهرا (ع)نور حسيني نژاد و بدر حسن روي

مظهر اسماء حق که آمده حسنيدايره ي دور علم و نقطه توحيد

مرکز پرگار عقل و نقشه امضاءجلوه رويش صفاي خلوت معراج

طره مويش سواد ليلة اسراءمنصعق افتاده از شعاع جمالش

موسي عمران (ع) فراز سينه سيناآنکه در آدم دميد نفحه ادراک

کادم از او ربنا بگفت و ظلمناآنکه بفلکش چو نوح (ع) جسته تمسک

صنعت کشتي به قلب او شده القاءبدراتم نور تام نير اعظم

کرسي ذات البروج و کوکب انسيآنکه بذيلش کليم کرده توسل

وانکه خليلش زده است دم ز تولاآنکه چو فراز دار يهودان

کرده توجه به او فؤاد مسيحادر طلبش سر نهاده خضر بهامون

تا مگرش جويد از جزيره خضراءمعرفتش گر چه از اشاره برون است

ما به اشارت بيان کنيم وبه ايماشمش مضيئي که هر چه پرده کشندش

راز جمالش فتد زپرده به افشاء