بازگشت

اشعار صفيعليشاه


بر باد داده زلف مجعد را

در بند کرده عقل مجرد را

[ صفحه 591]

گر پي بري به لعل روان بخشش

باور کني حساب مؤيد رادر پيرهن لطافت اندامش

باشد گواه روح مجسد راروشن علامتي است رخش در زلف

بر غيبت و ظهور محمد (ص) راقائم (ع) که حق زدود نخستين کرد

دائر به وي ولايت احمد راهرگز نبوده جز ز خط سبزش

آرايش اين رواق زبرجد رابر طي و نشر نيست جز او مالک

سطح زمان و کودن محدد رابر قبض و بسط نيست جز او حاکم

عصر وجود و ملک مخلد رادر ساحت تصرف و تقديرش

نبود تفاوت اقرب و ابعد را