بازگشت

مهدي


(اثبات الهداة ج 3 ص 668):

عن ابراهيم بن محمد بن عبدالله بن جعفر (ع) عن السياري قال: حدثني نسيم و ماريةا انه لما سقط صاحب الزمان من بطن امة سقط جاثيا علي رکبتيه دافعا سبابتيه الي السماء ثم عطس فقال الحمدلله رب العالمين فصلي الله علي محمد و آله زعمت الظلمة ان حجة الله داحضة و لو اذن لنا في الکلام لزال لشک.

به نقل از ابراهيم بن محمد بن عبدالله بن موسي به جعفر (ع) از سياري گفت نسيم و مارية به من خبر دادند هنگامي که حضرت صاحب الزمان (عج) متولد شد بر زانوهاي خود نشست و انگشت سبابه خود را بسوي آسمان گرفت و عطسه زد سپس فرمود: حمد و ستايش خداي را که پروردگارا جهانيان است و درود و صلوات خدا بر محمد و آل محمد (ص) ظالمان گمان بردند که حجت خدا از ميان رفته و اگر به ما اجازه سخنه گفتن داده مي شد البته شک و ترديد از ميان مي رفت.

(يوم الخلاص ص 282):

قال رسول الله (ص): انما سمي المهدي (عج) لأنه يهدي الي امر قد خفي و يستخرج التوراة و الانجيل من ارض يقال له انطاکية.

حضرت رسول اکرم (ص) فرمود: از آن جهت حضرت ولي امر را مهدي (عج) نامند[ صفحه 146]که او هدايت به امري که پنهان مانده مي کند و توراة و انجيل را از زميني بنام انطاکيه است بيرون آورد.

(يوم الخلاص ص 43):

قال رسول الله (ص): ان خلفائي و اوصيائي و حجج الله علي الخلق بعدي الأثنا عشر اولهم علي و اخرهم المهدي (عج).

رسول خدا (ص) فرمود: همانا جانشينان و اوصياي من و حجت هاي خدا بر خلق پس از من دوازده نفرند که اول ايشان علي (ع) و آخرشان مهدي (عج) مي باشد.

(بحار ج 51 ص 39):

عن ابي الجارور عن ابي جعفر (ع): انه قال صاحب هذا لامر هو الطريد الفريد الموتور بابيه المکني بعمه المفرد من اهلله اسمه اسم نبي.

به نقل از ابي جارور از امام باقر (ع) فرمود صاحب الامر تنها و دور است و آنکه قصاص پدر را نگرفته هم کنيه عموي خود مي باشد و از اهل خود جدا و اسم مبارکش اسم پيامبري است.

(منتخب الأثر ص 94):

قال رسول الله (ص): يا حسين (ع) انت الأمام و اخو الأمام و بن الامام تسعة من ولدک امناء معصومون و التاسع مهديهم (عج) فطوبي لمن احبهم و الويل لمن ابعضهم.

حضرت رسول اکرم (ص) به حضرت امام حسين (ع) فرمود: يا حسين (ع) تو امام و برادر امام و فرزند امام مي باشي نه تن از فرزندان تو امين و معصوم مي باشند و نهمين آنان مهدي (عج) خواهد بود پس خوشا به حال کسي که آنان را دوست بدارد و واي بر کسي که با آنان اظهار دشمني کند.

(بحار ج 51 ص 45):

في تفسير علي بن ابراهيم: و لقد ارسلنا موسي باياتنا ان اخرج قومک من الظلمات الي النور و ذکرهم بايام الله ابراهيم (5) قال ايام الله ثلاثة يوم القائم (ع) و يوم الموت و يوم القيامة.

در تفسير علي بن ابراهيم درباره آيه شريفه به تحقيق ما موسي (ع) را با آيات و[ صفحه 147]معجزاتي فرستاديم تا قوم خويش را از تاريکها به روشني هدايت نمايد و بر بني اسرائيل ايام و روزهاي خدا را تذکر دهد آنگاه فرمود روزهاي خداوند سه روز است روزي که حضرت قائم ظهور کند و روز مرگ و روز قيامت مي باشد.

(عقدالدرر ص 142):

عن اميرالمؤمنين (ع) قال: قلت يا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدي او من غيرنا؟ فقال رسول الله (ص) بل منا يختم الله به الدين کما فتحه نبا و بنا ينقذون من الفتن کما انقذوا من الشرک.

و نيا يصبحون بعد عداوة الفتنة اخوانا کما أصبحوا بعد عداوة الشرک اخوانا في دينهم.

حضرت اميرالمؤمنين (ع) فرمود: به رسول خدا (ص) عرض کردم: يا رسول الله (ص) مهدي (عج) از ما آل محمد (ص) است يا از غير ما؟ فرمود: بلکه از ما مي باشد خدا دين را بوسيله او ختم کند همچنانکه بوسيله ما آغاز فرمود. مردم بوسيله ما از فتنه ها برادر شوند همچنانکه پس از عداوت شرک برادران ديني گشتند.

(عقدالدرر ص 169):

عن أبي سعيد الخدري (ره) عن النبي (ص) أنه قال: تنعم امتي في زمن المهدي نعمة لم ينعموا مثلها قط ترسل عليهم السماء مدرارا و لا تدع الأرض شيئا من نباتها الا اخرجته.

به نقل از ابوسعيد خدري (ره) از رسول اکرم (ص) فرمود: امت من در زمان مهدي (عج) متنعم به نعمتي شوند از هرگز مانند آن متنعم نبودند آسمان بي دريغ بر آنان ببارد و زمين چيزي از روئيدني خود را باقي نگذارد جز آنکه آنرا بيرون دهد.

(مسند احمد ج 5 ص 277):

عن ثوبان قال: قال رسول الله (ص) اذا رأيتم الرايات السود قد جائت من قبل خراسان فائتوها فان فيها خليفته الله المهدي (عج).

ثوبان گفت: حضرت رسول اکرم (ص) فرمود: هنگامي که پرچمهاي سياه را ديدند که از جانب خراسان مي آيد به طرف آن رو بگذاريد زيرا در آن خليفه خداي مهدي (عج) مي باشد.[ صفحه 148](مسند احمد ج 5 ص 279):

عن ثوبان قال: قال رسول الله (ص) لا تزال طائفة من امتي علي الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتي يأتي امر الله عزوجل.

ثوبان گويد: رسول خدا (ص) فرمود: هميشه گروهي از امت من ظاهر و بر حقند و خوار کردن دشمنان آنانرا زياني نمي رساند تا آنکه امر خداي عزوجل فرا رسد.

(تفسير نورالثقلين ج 4 ص 47):

في کتاب الغيبة الشيخ الطائفة عن حسن بن زياد الصيقل قال: سمعت اباعبدالله جعفر بن محمد (ع) يقول: ان القائم لا يقوم حتي ينادي مناد من السما» يسمع الفتاة في خدرها و يسمع اهل المشرق و المغرب و فيه نزلت هذه الاية «ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت اعناقهشم لها خاضعين».

در کتاب غيبت شيخ الطائفه (ره) از حسن بن زياد صيقل روايت شده گفت: از حضرت امام صادق جعفر بن محمد (ع) شنيدم مي فرمود: همانا حضرت قائم (عج) قيام نمي کند تا آنکه منادي از آسمان فرياد کشد و به دختران که در پرده هاي خود نشسته اند و به همه مردم در شرق و غرب عالم بشنوند چنانکه آية کريمة نيز در اين نازل شده: «اگر خواستيم نازل کنيم بر ايشان از آسمان علامتي را پس براي آن خاضع و فروتن شدند».

(تفسير نورالثقلين ج 4 ص 110):

في کتاب الغيبته لشيخ الطائفة قدس سره باسناده الي محمد بن الحسين عن ابيه عن جده عن علي (ع) في قوله تعالي: «و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين» قال: هم آل محمد يبعث الله مهديهم بعد جهدهم فيعزهم و يذل عدوهم.

در کتاب غيبت شيخ الطائفة قدس سره الشريف به سند خود از محمد بن حسين از پدرش از جدش از حضرت اميرالمؤمنين (ع) در تفسير آيه کريمه «و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين» فرمود: آنان آل محمد (ص) مي باشند که پس از روزگاران سخني ايشان مهدي (عج) آنانرا مبعوث فرمايد تا عزيزشان سازد و دشمنانشان را خوار و ذليل گرداند.[ صفحه 149](تفسير نور الثقلين ج 4 ص 110):

عن ابي الصباح الکناني قال: نظر ابوجعفر (ع) الي ابي عبدالله (ع) يمشي فقال: تري هذا؟ هذا من الذين قال الله عزوجل:«و نريد ان نمن علي الذين استعضعوا في الأرض و نجعلهم أئمة و نجعلهم الوارثين».

به نقل از ابي الصباح کناني گفت: حضرت امام باقر (ع) به حضرت امام صادق (ع) نظر کرد و فرمود: اين فرزندم را مي بيني؟ اين از آن کسان است که خداي عزوجل فرمايد: «و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الأرض و نجعلهم أئمة و نجعلهم الوارثين».[ صفحه 150]