بازگشت

دعاي داعيان را امام زمان آمين مي گويد


طبق روايات وارده هنگامي که مواليان و دوستان خاندان عصمت و طهارت دعا مي کنند، اولياي خدا آمين مي گويند، و چه ارزشمند است دعايي که حضرت اباصالح المهدي عليه السلام آمينش را بگويد. براي اثبات گفتارمان به بيان يک روايت بسنده مي کنيم: محمد بن الحسن الصفار در بصائر الدرجات به سند خود از ابوالربيع شامي آورده است که گفت: به حضرت ابوعبدالله صادق عليه السلام عرضه داشتم: از عمرو بن اسحاق حديثي به من رسيده. فرمود: آن را عرضه کن. گفتم: وي بر اميرالمومنين علي عليه السلام داخل شد، پس[ صفحه 29]آن حضرت آثار زردي بر صورتش ديد، فرمود: اين زردي چيست؟. پس بيماريي که در او بود، توضيح داد. آن حضرت به او فرمود: ما خوشحال مي شويم به خوشحالي شما، و اندوهگين مي گرديم به حزن شما، و بيمار مي شويم به بيماري شما، و دعا مي کنيم براي شما، و شما که دعا مي کنيد ما آمين مي گوييم. عمرو به اميرالمومنين عليه السلام عرض کرد: آنچه فرموديد دانستم، ولي چگونه ما دعا مي کنيم شما آمين مي گوييد؟. آن حضرت فرمود: بر ما يکسان است حاضر و دور. امام صادق عليه السلام فرمود: عمرو راست گفته است. [1] .[ صفحه 30]
پاورقي

[1] بصائر الدرجات، ص 260.