بازگشت

دوست


نسيم صبح، سلامم ببر به محضر دوست

بگوي حال دل خسته ام تو در بر دوستنسيم صبح، چو بر زلف او گذر کردي

بيار همره خود بوي مشک و عنبر دوستنسيم صبح، به آهنگ عشق و ناز برو

ببوس از طرف من ز پاي تا سر دوستنسيم صبح، دو چشمم به راه مي باشد

که اوفتد به دو چشم سياه منظر دوستنسيم صبح، به تير نگاه او سوگند

هزار کشته فتاده به کوي و معبر دوستنسيم صبح، نوشتم به اشک ديده بيا

پيام من برسان از وفا به کشور دوستبگوي هاشمي خسته دل چنين خواهد

که لحظه اي بنشيند مگر برابر دوست