بازگشت

هجر جانگداز


دردي که به دل مراست که درمان نمي شود

شوري به سر مراست که سامان نمي شوداين هجر جانگداز که دل مبتلاي اوست

گويي تمام عمر به پايان نمي شودشام فراق روي امام زمان ما

چون صد هزار شام غريبان نمي شودجاني که غير دوست در آن جا گرفته است

در کوي عشق لايق قربان نمي شودهر کس فداي او بکند زندگي خويش

شاداب گشته است و پشيمان نمي شودهر ديده اي که در غم جانان گريسته

فردا به نزد فاطمه گريان نمي شودگفت هاشمي به وصل تو دارم اميد و حيف

اين مشکلي مراست که آسان نمي شود

[ صفحه 77]