بازگشت

دانه خال


اشکم ز غم هجر تو آرام ندارد

چشمم ز تماشاي رخت کام نداردبر سوز دل سوخته ام گاه نگاهي

اي دوست دلم جز تو دلارام نداردمرغ دل وحشي من اي ماه دل آرا

جز دانه خال تو دگر دام ندارد

[ صفحه 76]

ديوانه عشق تو به پيغام بسازد

افسوس که اين دل ز تو پيغام نداردصد دانه فشاندند و دلم رام نگرديد

غير از سر کوي تو دلم بام نداردهر شب بپزم در سر، سوداي غمت را

افسوس که جز آرزوي خام نداردگفتار ز دل خويش سخن خاشمي زار

عبد سيه از خوان تو انعام ندارد