بازگشت

نهانخانه دل


ديده تا بهر تماشاي رخش وا کردم

دامن از اشک دو چشمم همه دريا کردمتا غمش را بنشانم به نهانخانه دل

ديده از بهر تماشاي رخش وا کردمتا که بر ديده کشم خاک عبير آميزش

آستان بوسيش از شوق تمنا کردمدل افروخته از داغ فراقش تا صبح

ديشب از ريختن اشک تسلي کردمبه اميدي که ببينم رخ ماه تو به خواب

من شب خويش به صد شوق مصفا کردمباب احسان به روي بنده نبندد مولا

بنده ام، روي به خاک در مولا کردمهاشمي بود و سحرگاهي و سوز آهي

که دعا بهر جگر گوشه زهرا کردم

[ صفحه 75]