بازگشت

بهانه دل


بيا که بي تو دل من بهانه مي گيرد

به اين نشان که ز کويت نشانه مي گيردبه دل ز هجر جمال تو آتشي دارم

که هر نفس به هوايت زبانه مي گيردنشسته مرغ دلم روي بام خانه تو

گمان مبر که جز اين گوشه لانه مي گيردشدم گداي در خانه اي که جبرائيل

هميشه اذن ازين آستانه مي گيردامام عصر، ولي خدا، عزيز رسول

که دل سراغ رخش عاشقانه مي گيردفداي مادر مظلومه اش که در محشر

سراغ شيفتگان دانه دانه مي گيرد

[ صفحه 74]

تو انتقام بگير از عدوي خونخواري

که راه فاطمه با تازيانه مي گيردبيا و مادر پهلو شکسته ات را بين

ز کوچه با چه دلي راه خانه مي گيردبيا که ناله جانسوز هاشمي هر شب

به سوز و آه ز کويت نشانه مي گيرد