بازگشت

يا صاحب الزمان


من کيستم فقير تو يا صاحب الزمان

دلداده حقير تو يا صاحب الزماندر راه وصل روي تو از پا فتاده ام

دست مرا بگير تو يا صاحب الزمان

[ صفحه 73]

صيد به خون تپيده دام محبتم

افتاده ام به تير تو يا صاحب الزمانحيف است پا به خاک گذاري از آنکه هست

عرش خدا سرير تو يا صاحب الزمانتشبيه مي کنند جمال تو را به مه

اي ماه مستنير، تو يا صاحب الزماناندر کمند گيسوي پر پيچ و تاب عشق

من کيستم اسير تو يا صاحب الزمانپشت زمان ز ياد فراقت بود کمان

ما هم شديد پير تو يا صاحب الزمانبا اشک ديده هاشمي دلشکسته گفت

من کيستم فقير تو يا صاحب الزمان