بازگشت

اي حجت کردگار


اي حجت کردگار، مهدي

اي خاتم هشت و چار، مهديتنها نه منم اسير عشقت

عالم به غمت دچار، مهديتا کي ز براي ديدنت من

آواره هر ديار، مهديمسرورم از اينکه با نگاهت

کردي تو مرا شکار، مهديياد تو بود فروغ جانم

در خلوت شام تار، مهديبر چوبه دار عشق باشد

نام تو مرا شعار، مهديبيچاره دل شکسته من

دارد ز تو انتظار، مهدي

[ صفحه 68]

تا از سر لطف پا گذاري

بر ديده اشکبار، مهديبا اين دل بي قرار زارم

بگذار شبي قرار، مهديبا بنده رو سياه عاصي

يک لحظه بيا کنار، مهديبا ناله زار هاشمي گفت

دستي به دلم گذار، مهدي