بازگشت

در تمناي دوست


تا کي به اشک و آه تمنا کنم تو را

جانا بيادمي که تماشا کنم تو رااميد دل به راه وصالت نشسته ام

تا يک نظر به آن قد رعنا کنم تو راوقت سحر اميد اجابت رود که من

با سوز دل دعا به سحرها کنم تو راگفتم چه چاره آتش سوزان عشق را

گفتا به آب ديده تسلي کنم تو رااي مشعر و مني ز صفاي تو با صفا

من از صفا و مره تمنا کنم تو رااز درد هجر تو دل مجروح ناله کرد

گفتم به وصل يار مداوا کنم تو رااي غايب از نظر به خدا من هم از خدا

چون هاشمي هميشه تقاضا کنم تو را

[ صفحه 67]