بازگشت

انتظار ديدار


تا کي براي ديدن رويت دعا کنم

تا کي ز سوز سينه تو را من صدا کنماي جنت و نعيم ز روي تو با صفا

باز آي تا ز وصل تو جان با صفا کنمگر منتي نهي و قدم بر سرم نهي

بر ديده خاک پاي تو را توتيا کنمهستي غريب عصر و زمان صاحب الزمان

اذنم بده که ديده به تو آشنا کنمبهر ظهور نور جمال تو اي عزيز

تا کي دو دست خويش به سوي خدا کنمگر چه بلا قرين ولا گشته از ازل

کو صبر تا تحمل درد و بلا کنم

[ صفحه 66]

در هر سحرگهان به اميد وصال تو

از خواب ناز چشم رمد ديده وا کنميک نظره گر نصيب شود ديدند مرا

جانا به رونماي تو جان را فدا کنمچون هاشمي سحر به تمناي وصل تو

گيرم ز خواب ديده و بهرت دعا کنم