بازگشت

فزوني دامها


هنگامي که در جهان فزوني گياه باشد، فزوني دامها نيز به[ صفحه 50]وجود مي آيد که در احاديث به اين فزوني تصريح شده است: يخرج في آخر امتي المهدي يسقيه الله الغيث و تخرج الارض نباتها و يعطي المال صحاحا و تکثر الماشيه و تعظم الامه. [1] .

در پايان امت من (آخر الزمان) مهدي (ع) خارج مي شود که خداوند با باران رحمتش او را سيراب مي کند، زمين گياهش را مي روياند، ثروت به طور مساوي تقسيم مي گردد، دام در جهان افزون مي شود و امت اسلامي با عظمت مي گردد.

اصلاح مزاحمتها و رفع نقصانها

در دنياي کنوني، ما شاهد هستيم که مردم به اشکال مختلف براي يک ديگر مزاحمت ايجاد مي کند، اما در دوران با شکوه حکومت ولي الله الاعظم تمام مزاحمتها به هر شکلي که باشد، از بين مي رود. در دهها حديث به نمونه هايي از اين اقدامات اصلاحي اشاره شده است که ما در اينجا به بيان يک نمونه بسنده مي کنيم: و وسع الطريق الاعظم و کسر کل جناح خارج في الطريق و ابطل الکنف و المازيب الي الطرقات و لا يترک بدعه الا ازالها و لا سنه الا اقامها. [2] .[ صفحه 51]راههاي اصلي را توسعه مي دهد، بالکونهايي را که به داخل جاده ها [و خيابانها] آمده بر مي دارد و ناودانهايي را که به کوچه ها مي ريزد از بين مي برد. هيچ بدعتي نمي ماند جز اينکه از بين مي برد و هيچ سنتي نمي ماند مگر اينکه بر پا مي دارد. راستي چه شيرين است زندگي در زير سايه اش و در زمان حضورش. در خاتمه اين بحث دست به دعا بر مي داريم و مي گوييم: پروردگارا، لباس فرج را بر اندام زيباي دلربايش بپوشان و دل نازنينش را با بشارت ظهورش مسرور فرما و توفيق ديدار جمال ملکوتيش را با عافيت نصيب گردان بمنک و کرمک يا ارحم الراحمين.[ صفحه 52]
پاورقي

[1] تاريخ ما بعد الظهور، ص 774.

[2] ارشاد مفيد، ص 365.