بازگشت

رضايت و خشنودي عمومي


در حکومت عدل پرور حضرت ولي عصر عليه السلام تمام[ صفحه 43]مردم از او خشنود مي شوند حتي پرندگان هوا و درندگان صحرا، چنانکه در احاديث شريف آمده است: فيفرح به اهل السماء و اهل الارض و الطير و الوحوش و الحيتان في البحر. [1] .

اهل زمين و آسمان با پرندگان هوا، درندگان صحرا و ماهيان دريا، همه و همه از او خشنود مي شوند. خشنودي در دل زندگان و مردگان نيز پيدا مي شود، چنانکه در حديث آمده است: و لا يبقي مومن الا دخل عليه تلک الفرحه في قلبه و في قبره. [2] .

مومني باقي نماند جز اينکه اين خشنودي به او مي رسد، يا در قلبش و يا در قبرش.


پاورقي

[1] الحاوي للفتاوي، ج 2، ص 82.

[2] اعلام الوري، ص 435.