بازگشت

تقسيم ثروت به طور مساوي


بي عدالتي ها و ظلمهايي که در عالم مي شود، به خاطر کمبود ثروت نيست بلکه به دليل تقسيم ظالمانه آن در جهان است. در مقابل هزاران انسان گرسنه اي که هر روز در گوشه و کنار کشورهاي فقير و غني از کمبود غذا مي ميرند، انسانهاي زيادي هستند که بر اثر پر خوري و افراط در عيش و نوش هلاک مي شوند، و اين به خاطر تقسيم غير عادلانه ثروت در جوامع بشري است. ولي در عصر پر شکوه حکومت جهاني حضرت بقيه الله الاعظم - روحي و ارواح العالمين مقدمه له الفداء - ثروت به طور مساوي زير نظر آن عدل مطلق تقسيم مي گردد، چنانکه در احاديث مختلف وارد شده است: اذا قام مهدينا اهل البيت قسم بالسويه و عدل في الرعيه. [1] .

چون مهدي ما اهل بيت قيام نمايد، ثروت را به طور مساوي تقسيم مي کند و عدالت را در بين مردم پياده مي کند.


پاورقي

[1] عقد الدرر، ص 40.