بازگشت

سوگند


به خداوندي خدا سوگند

به نبي ختم انبيا سوگندبه کمالات اوليا سوگند

به گل روي مرتضي سوگنددوست دارم تو را، بيا مهدي

ز کرم گير دست ما، مهديبه بهشت جمال نيکويت

به سياهي تار گيسويتبه نگاه دو چشم مينويت

به کمانخانه دو ابرويتدوست دارم تو را، بيا مهدي

ز کرم گير دست ما، مهديبه مقام ولاي تو سوگند

به صفير صداي تو سوگند

[ صفحه 12]

به صفاي دعاي تو سوگند

به گل اشکهاي تو سوگنددوست دارم تو را، بيا مهدي

ز کرم گير دست ما، مهديبه قد و قامت دل آرايت

به دو دست چو شاخ طوبايتبه فراخي صدر زيبايت

به غبار کف قدمهايتدوست دارم تو را، بيا مهدي

ز کرم گير دست ما، مهديبه خم گيسوي نکو شامت

به شکوه و نشاط ايامتبه همه عاشقان بي نامت

به همه بستگان در دامتدوست دارم تو را، بيا مهدي

ز کرم گير دست ما، مهديبه شکسته دلان منتظرت

به دل افسردگان خون جگرتبه همه راهيان در بدرت

به گدايان بينواي درتدوست دارم تو را، بيا مهدي

ز کرم گير دست ما، مهديبه مقامات حضرت زهرا

به شکوه و جلالت زهرابه حيا و به عصمت زهرا

به کبودي صورت زهرادوست دارم تو را، بيا مهدي

ز کرم گير دست ما، مهديبه حسين و علي اکبر او

به حسين و علي اصغر اوبه حسين و دو ديده تر او

به حسين به و خشک حنجر اودوست دارم تو را، بيا مهدي

ز کرم گير دست ما، مهديبه تن و جان خسته زينب

به دل خون نشسته زينببه دو بازوي بسته زينب

به جبين شکسته زينب

[ صفحه 13]

دوست دارم تو را، بيا مهدي

ز کرم گير دست ما، مهديبه دل داغديده عباس

به سرشک چکيده عباسبه دو دست بريده عباس

به تن خون تپيده عباسدوست دارم تو را، بيا مهدي

ز کرم گير دست ما، مهديبه رقيه و چشم خونبارش

به رقيه و ناله زارشبه رقيه و جسم بيمارش

به رقيه و شام ديدارشدوست دارم تو را، بيا مهدي

ز کرم گير دست ما، مهديبه شئونات آدمي سوگند

به عنايات فاطمي سوگندبه تو جانان عالمي سوگند

به همه هست هاشمي سوگنددوست دارم تو را، بيا مهدي

ز کرم گير دست ما، مهدي

[ صفحه 15]