بازگشت

خاتمه


خاتمه بحث خود را بخشي از دعاي امام رضا عليه السلام درباره امام زمان حضرت مهدي عليه السلام قرار مي دهيم که شيعيان را به خواندن اين دعا امر مي فرمودند. شايد که خداوند متعال، تفضلي کند و به يمن اين دعاي شريف، ما را از پيروان اهل بيت عليهم السلام و از ياران حضرت مهدي عليه السلام قلمداد فرمايد: اللهم اسلک بنا علي يديه منهاج الهدي و المحجه العظمي و الطريقه الوسطي، التي يرجع اليها الغالي و يلحق بها التالي خدايا بر دست امام زمان عليه السلام ما را به مسير هدايت و راه بزرگ و طريقه معتدلي که هر کس که تند رفته و گزاف گفته بايد به آن راه بازگشت کند، و آن کس که کند رفته و عقب مانده بايد به آن بپيوندد برسان. و قونا علي طاعته و ثبتنا علي مشايعته و امنن علينا بمتابعته. و ما را بر پيروي از امام زمان عليه السلام نيرو ده و بر دنباله روي از او ثابت قدم فرما، به متابعت او بر ما منت گذار. و اجعلنا في حزبه القوامين بامره الطالبين رضاک بمناصحته. و ما را در گروه او - که به امر او قيام کرده، در رکاب او شکيبايي[ صفحه 86]نموده، با دلسوزي براي او خشنودي ترا جستجو مي کنند - قرار ده. حتي تحشرنا يوم القيامه في انصاره و اعوانه و مقويه سلطانه. تا اينکه در قيامت ما را در بين ياران و ياري دهندگان و تقويت کنندگان حکومت او محشور گرداني. اللهم و اجعل ذلک لنا خالصا من کل شک و شبهه و رئاء و سمعه حتي لا نعتمد به غيرک و لا نطلب به الا وجهک و حتي تحلنا محله و تجعلنا في الجنه معه. خدايا تمام اين کارها (ئي که در راه پيوند و ياري آن حضرت انجام مي دهيم) را خالص از هر گونه ترديد و اشتباه و تظاهر و شهرت طلبي قرار ده، تا با انجام آنها جز بر تو اعتماد نکرده، خشنودي غير ترا نجوئيم، تا (در نتيجه) ما را در مکان او و در بهشت همراه با او جاي دهي. و اعذنا من السامه و الکسل و الفتره. و (در مسير خدمت به امام زمان عليه السلام) ما را از تنگدلي و تنبلي و سستي پناه ده. و اجعلنا ممن تنتصر به لدينک و تعز به نصر وليک و لا تستبدل بنا غيرنا فان استبدالک بنا غيرنا عليک يسير و هو علينا کثير. و ما را از کساني قرار ده که توسط آنها دينت را ياري داده، پيروزي امام زمانت را توسط آنها بزرگ مي گرداني و (در اين خدمت) و ما را با ديگري جايگزين مکن، که جايگزين کردن ديگري بجاي ما بر تو آسان و براي ما زياد خواهد بود.