بازگشت

نهي از غلو در شاًن اهل بيت


با آن که ما هر چه در وصف اهل بيت عليهم السلام بگوييم، که گفته ايم و اوج مقامات و مدارج آنان براي ما قابل درک و بيان نيست، [1] ولي در بيان مرتبه آنان، نبايد آنان را از حد مخلوق بالاتر برده، به انديشه هايي همچون: اتحاد آنان با خدا و يا حلول خدا در آنان و يا ازليت وجود آنان و يا استقلال کمالات آنان از خدا گراييد که اين گونه انديشه ها، ولايت نبوده، غلو و چه بسا شرک و باعث خروج از اسلام باشد. [2] اميرالمومنين عليه السلام فرمودند: اياکم و الغلو فينا، قولوا انا عبيد مربوبون و قولوا في فضلنا ما شئتم. از گزافه گويي درباره ما پرهيز کنيد. ما را بنده خدا و تحت سرپرستي او بدانيد و (با قيد اين خصوصيت) در فضائل ما هر چه خواستيد بگوييد. [3] در جاي ديگري فرمودند: هلک في رجلان: و محب غال و مبغض قال در (اعتقاد به) من دو نفر هلاک و گمراه شدند: کسي که مرا دوست دارد ولي در (مقام) من غلو مي کند، و کسي که با من دشمن بوده در[ صفحه 75]دشمني افراط کند. [4] .


پاورقي

[1] تعبير زيارت جامعه از امام هادي عليه السلام: موالي لا احصي ثنائکم و لا ابلغ من المدح کنهکم و من الوصف قدرکم.

[2] عروه الوثقي، مرحوم آيه الله سيد کاظم يزدي 68:1 مساله 2.

[3] خصال 614:2 - بحار 270:25 ح 15.

[4] نهج البلاغه، حکمت 113 و 461.