بازگشت

عمل، لازمه ولايت و دوستي اهل بيت


همان طور که در فصل دوم گفتيم، مومن کسي است که قلبا به خدا و رسول و اهل بيت عليهم السلام اعتقاد داشته، به فرامين آنها عمل مي کند. ترويج اعتقاد بدون عمل از باورهاي نادرست گروه مرجئه بوده، که روايات بسياري در رد و لعن آنها وارد شده است. زيرا علاوه بر آن که لازمه ايمان، عمل به ارکان است، نشانه محبت راستين و معرف محب صادق، پيروي محب از محبوب خويشتن است. حضرت باقر عليه السلام فرمودند: (تعصي الاله و انت تظهر حبه - هذا لعمرک في الفعال بديع) (لو کان حبک صادقا لاطعته - ان المحب لمن احب مطيع) [1] خدا را عصيان مي نمايي و محبت او را اظهار مي کني؟ به دينم قسم که اين کار از اعمال شگفت مي باشد! اگر محبت تو راستين مي بود، از خدا اطاعت مي نمودي زيرا محب مطيع محبوبش مي باشد.[ صفحه 72]
پاورقي

[1] تحف العقول: 303.