بازگشت

اصلاح نظام مديريتي جهان


نظام مديريتي جهان يکي از محورهايي است که در سايه ي انقلاب حضرت مهدي (عج)اصلاح خواهد شد. مديريت کنوني جهان، از جهت ساختاري، نظامي ناکار آمد و از جهت محتوا، نظامي ناسالم است. اين نظام ناسالم و ناکارا، نه تنها قادر به تأمين سعادت بشر نيست، بلکه او را به فلاکت و بدبختي سوق مي دهد. مسأله ي اصلاح نظام مديريتي جهان در دو زمينه مطرح است:

الف ـ اصلاح ساختاري با وحدت مديريت.

ب ـ اصلاح محتوايي با مديريت توحيدي.