بازگشت

نتيجه گيري


نظريه ي مهدويت، در راستاي حرکت اصلاح طلبانه ي انبيا و اولياي الهي است و اصلاحات مهدوي، تنها راه نجات بشر است.

اساس «نجات» در اين نظريه،«وحدت و توحيد» در همه ي جهان است. يعني در «بُعد مديريت»، از يک سو بايد به «وحدت مديريت» برسيم که جهان با يک حکومت اداره شود و از سوي ديگر، اين مديرت، بايد «مديريت توحيدي» باشد که جهان بر پايه ي مباني الهي اداره شود که اين خود به معني «منصوب بودن حاکم از جانب خدا»، «پذيرش آزادانه ي اين حاکم از جانب مردم»،«عمل به فرامين خدا»،«سامان يافتن امور مردم» و «سلوک مهربانانه ي حکومت با مردم» است.

در «بُعد قانون» از يک سو بايد به «وحدت قانون» برسيم که مبناي رفتار بشر، واحد باشد و از سوي ديگر اين قانون واحد، بايد «قانون توحيدي» باشد که به رفتار واحد بشر، رنگ توحيد دهد.

در «بُعد معرفتي» بشر بايد به «معرفت توحيدي» برسد که در آن نظام معرفتي بشر بر اساس تفکر توحيدي شکل گيرد و بشر در سايه ي آن به تکامل و تعالي دست يابد. به بيان ديگر، معرفت، «سازنده ي بشر» باشد نه «ساخته ي بشر».

در سايه ي اين اصلاحات، تاريخ به مسير صحيح خود باز خواهد گشت و بشر از خطر نابودي نجات خواهد يافت. اين، معني روايت هايي است که اهل بيت (عليهم السلام) را به کشتي نوح تشبيه کرده است. رسول خدا (صلي الله عليه وآله) فرموده است:

«ألا انّ مثل أهل بيتي فيکم مثل سفينة نوح من قومه مَن رکبها نجا و مَن تخلّف عنها غرق [1] بدانيد که اهلبيت من در ميان شما، همانند کشتي نوح است در ميان قوم خودش. هر کس بر آن سوار شود نجات

مييابد و هر کس از آن جدا شودغرق مي شود.» [2] .

«نحن سفينة النجاة، من تعلق بها نجا، ومن حاد عنها هلک [3] ما کشتي نجاتيم، هر کس به آن بپيوندد، نجات مي يابد و هر کس از آن جدا گردد، نابود مي شود.»

امام علي (عليه السلام) نيز در اين باره فرموده است:

«مثلنا مثل سفينة نوح، من رکبها نجا ومن تخلّف عنها غرق [4] مثل ما مثل کشتي نوح است، هر کس بر آن سوار شود، نجات مي يابد و هر کس از آن دوري گزيند، غرق مي شود.»

«من اتّبع أمرنا سبق، من رکب غير سفينتنا غرق [5] هر کس راه ما را بپويد، سبقت مي گيرد (و پيروز مي شود) و هر کس به جز کشتي ما سوار شود، غرق مي گردد.»

«من تخلّف عنّا هلک [6] هر کس از ما جدا شود، نابود مي شود.»

در اين دنياي متلاطم، تنها راه نجات بشر، تمسک به ريسمان محکم «امامت» وسوار شدن بر کشتي نجات بخش اهل بيت (عليهم السلام) است و بس.


پاورقي

[1] الحاکم النيسابوري، محمد بن عبدالله، المستدرک علي الصحيحين، ج 3، ص 150 و ج 2، ص 343.

[2] اشاره به پسر نوح که بر کشتي سوار نشد و غرق گشت.

[3] الجويني، ابراهيم بن محمد، فرائد السمطين، ج 1، ص 37.

[4] الکوفي، سليم بن قيس، أسرار آل محمد (صلي الله عليه وآله)،ج 2، ص 830.

[5] الآمدي، عبد الواحد، غرر الحکم و درر الکلم، ح 7894 و 7893.

[6] الصدوق، [الشيخ] محمد بن علي بن بابويه القمي، الخصال، ج 2، ص 622، ح 10.