بازگشت

نگاهباني و پاسداري


احياي امر آل محمّد عليهم السلام که در احاديث فراواني بدان تصريح شده، همين تعليم و تعلّم علوم امامان و عمل به آنهاست، که عين علوم قرآن است. هروي از قول ثامن الائمّه علي بن موسي الرضا عليه السلام نقل مي کند که آن بزرگوار فرمودند :

رحمت خدا بر آن بنده اي که امر ما را زنده کند.

(راوي) گويد : به آن حضرت عرض کردم : چگونه امر شما را زنده کند؟

فرمود : علوم ما رابياموزد و به مردم ياد دهد، اگر مردم محاسن و نيکوئيهاي کلام ما (معصومين) را بدانند هر آينه از ما پيروي مي کنند.

مردم با کلام زيبا و دلگشاي اهل بيت عليهم السلام آشنا نيستند. اين وظيفه مبلّغين اسلامي است، که در مقام تعليم و تعلّم و عمل به علوم خاندان رسالت، و بيان ظرافت کلام آن بزرگواران، بيش از هر امري اهتمام بورزند، غوص در درياهاي پيچيده کلام فلاسفه و متکلّمين و عارفاني که مرام آنها با معارف اهل بيت عليهم السلام اختلاف بنيادي دارد، جز اتلاف عمر و از دست دادن موقعيتها و فرصتهاي زودگذر، چه فايده ديگري خواهد داشت؟ کلام و سخن ائمه عليهم السلام نور است، به تعبير حضرت رضا عليه السلام اگر مردم زيبائي هاي کلمات ائمه را بدانند قطعاً از ايشان پيروي خواهند نمود.