بازگشت

دين تراشي


امام رضا عليه السلام به نقل از رسول اللَّه صلي الله عليه وآله وسلم مي فرمايند :

«زماني بر مردم مي آيد که دل مؤمن در درونش آب مي شود ؛ چنان که سرب در آتش ذوب مي گردد و اين بدان جهت است که گرفتاريها و بدعت هايي در دينشان مي بينند ؛ ولي قدرت دگرگوني آن را ندارند». [1] .


پاورقي

[1] وسايل الشيعه، ج16، باب 5، ص140.