بازگشت

نشانه هاي محبوب


احاديث فراواني به کمالات و اوصاف حضرت مهدي عليه السلام اشاره دارند. اين خصائص برخي بيانگر خصوصيات ظاهري آن حضرت، و برخي توصيفگر کمالات روحي آن بزرگوار است. و بعضي از چگونگي ظهور حضرت حجت عليه السلام خبر داده تحولات عصر ظهور و بعد از آن را تبيين مي نمايند.

لازم به ذکر است، علائمي که راجع به حضرت مهدي عليه السلام ذکر گرديده به گونه اي است که مختصّ آن بزرگوار است و در هيچيک از مدعيان مهدويت ديده نشده و نخواهد شد. از جمله علائمي که درباره مسائل قبل و بعد از ظهور و هنگام قيام و ايام حکومت و پيروزي هاي امام عليه السلام و آکندن زمين از عدل و داد و... هريک از آن امور شاهدي بر حقانيّت حضرت مهدي عليه السلام و معرفي آن بزرگوار مي باشد.

با تحقق اين نشانه ها و انطباق اين اوصاف با حضرت مهدي عليه السلام به هنگام ظهور، هرگونه شکّ و ترديد برطرف مي گردد و مجالي براي تشکيک وسوسه انگيزان باقي نمي ماند تا در ايمان و اعتقادات افراد تزلزل ايجاد کنند.

اکنون به برخي از اوصاف و ويژگي هاي امام مهدي عليه السلام به بيان امام هشتم عليه السلام اشاره مي گردد :