بازگشت

مقدمه دفتر


باسمه تعالي

اعتقاد به يک منجي جهاني، اختصاص به اسلام ندارد بلکه تمامي مذاهب جهان، منتظر روزي هستند که شخصيتي الهي ظهور نموده و کاخهاي بيداد زورمندان و زر اندوزان را ويران کند، بلکه بايد گفت: هر انسان آگاه و انديشمندي درمي يابد که اين وضع نابهنجار کنوني جهان و اين مسير غيرطبيعي در زندگي بشر، از هيچ دوامي برخوردار نيست و بايد در انتظار مصلحي بود که پا به عرصه رزم نهد و با تواني شگرف در برابر همه طاغوتهاي جهان، با قامتي استوار بپا خيزد و آنان را از اريکه هاي قدرت، به زير کشيده و زندگي را به راه درست خويش بازگرداند.

در ميان تمامي معتقدان به وجود نجاتبخشِ انسانهاي به زنجير کشيده شده، دين اسلام بويژه «مذهب شيعه»، اهتمامي خاص براي اين مساءله قايل است و منجي جهان را حضرت مهدي عليه السّلام از سلاله پاک پيامبر مي داند؛ چرا که جهان، هرگز نمي تواند از امامي راستين، خالي باشد، در نتيجه انسانها نيز موظفند که از چنين رهبري پيروي کنند. و البته پر واضح است چنين امامي جز با امامان شيعه - که با علي بن ابي طالب عليه السّلام جانشين به حق پيامبر شروع شده و با امام زمان، مهدي موعود عليه السّلام خاتمه پيدا مي کند - تطبيق ندارد.

از اين رو، مؤ لف محترم در کتاب حاضر کوشش نموده تا با استناد به روايات اسلامي، اين حقيقت را به اثبات رساند که تنها نجاتبخش ستمديدگان و برپا کننده عدل جهاني، در کوتاه سخن، پياده کننده مذهبِ به حق؛ يعني دين مبين اسلام، همان «مهدي موعود» دوازدهمين امام مورد اعتقاد ما شيعيان است که به فرمان خود پيامبر از سوي پروردگار حکيم، تعيين شده است.

اين دفتر، پس از بازبيني مجدد و ويرايشي نو، اثر مذکور را به زيور چاپ آراسته و به علاقه مندان صلح و عدالت واقعي، عرضه مي دارد؛ به آن اميد که چونان چراغي فروزان، مسير تکامل پرخطرشان را روشن ساخته و ان شاءاللّه مورد پذيرش حقتعالي قرار گيرد.

در خاتمه، از خوانندگان محترم تقاضا داريم؛ چنانچه هرگونه انتقاد يا پيشنهادي دارند به

آدرس:

قم - دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

صندوق پستي 749 / بخش فارسي ارسال دارند.

با تشکر فراوان

دفتر انتشارات اسلامي

وابسته به جامعه مدرّسين حوزه علميه قم